Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh

Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp