Hoàn cảnh bệnh tật của anh Trần Văn Tròn, xã Châu Điền - Cầu Kè