Hành trình Văn hóa (Văn nghệ sĩ Trà Vinh đi thực tế sáng tác tại công ty nhiệt điện Duyên Hải)