Hoàn cảnh bệnh tật của anh Kim Na Rươne và anh Thạch Châu, xã Đôn Châu