Hoàn cảnh bệnh tật của anh Thạch Thái Thanh, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành