Hoàn cảnh bệnh tật của ông Nguyễn Văn Lâm, xã Đại Phúc, huyện Càng Long