Hội thảo khoa học về “Bảo tồn phát huy các giá di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh”.