UBND tỉnh họp Báo về các hoạt động Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Trà Vinh