THTV- Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số