Sinh viên- Nhà trường- Doanh nghiệp, ngày 10/01/2020