Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 27/02/2020