Trà Vinh thực hiện đề án mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm - OCOP