Hoàn cảnh bệnh tật của ông Phan Văn Hiệp, ấp Kinh Xáng, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần