Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 23/01/2020