Hoàn cảnh bệnh tật của ông Nguyễn Đức Huy, khóm 1, Phường 2, Thành phố Trà Vinh

VIDEO MỚI