Sinh viên- Nhà trường- Doanh nghiệp, ngày 13/03/2020