Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn -2