Truyền hình Trà Vinh, Thời sự Thứ Bảy, ngày 21/3/2020