Bế mạc kỳ họp lần thứ 16 HĐND tỉnh Trà Vinh khóa 9