Hợp tác xã nông nghiệp Rạch Lọp tiên phong đổi mới.