Hành trình Văn hóa (Văn nghệ Trà Vinh chào mừng Đại hội Đảng tỉnh Trà Vinh)