Sinh viên- Nhà trường- Doanh nghiệp, ngày 13/11/2020