Hiệu quả sau 04 năm xây dựng HTX kiểu mới ở Trà Vinh