Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 (tiết 2) |Toán lớp 1| Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống|