Bài 2. Vị trí (Tiết 1)|Toán lớp 1| Bộ sách Chân trời sáng tạo| Truyền hình Trà Vinh|