Bài 2: a, c |Tiếng Việt lớp 1|Bộ sách Cánh diều| Truyền hình Trà Vinh|