Di tích Chùa Dơi - Nơi hội tụ các giá trị văn hóa.