Đài PT&TH Trà Vinh Trà Vinh

An ninh Trà Vinh (1/12/2017)