Đài PT&TH Trà Vinh Trà Vinh

Dân hỏi- Lãnh đạo trả lời, ngày 04/12/2017