Đài PT&TH Trà Vinh Trà Vinh

Nghe người dân nói, ngày 05/12/2017