Đài PT&TH Trà Vinh Trà Vinh

Địa chỉ nhân đạo, ngày 06/12/2017