Đài PT&TH Trà Vinh Trà Vinh

Dân hỏi - Lãnh đạo trả lời, ngày 08/01/2018