Đài PT&TH Trà Vinh Trà Vinh

Nghe người dân nói, ngày 09/01/2018