Đài PT&TH Trà Vinh Trà Vinh

Khuyến Ngư, ngày 2/8/2018