Đài PT&TH Trà Vinh Trà Vinh

An ninh Trà Vinh, ngày 03/8/2018