Đài PT&TH Trà Vinh Trà Vinh

Pháp luật và cuộc sống, ngày 05/8/2018