Đài PT&TH Trà Vinh Trà Vinh

Soạn giả Yên Hà và các tác phẩm nổi tiếng của ông