Đài PT&TH Trà Vinh Trà Vinh

An toàn giao thông, ngày 06/8/2018