Đài PT&TH Trà Vinh Trà Vinh

Dân hỏi- Lãnh đạo trả lời, ngày 06/8/2018