Đài PT&TH Trà Vinh Trà Vinh

Nghe người dân nói, ngày 07/8/2018