Đài PT&TH Trà Vinh Trà Vinh

Địa chỉ nhân đạo, ngày 8/8/2018