Nông dân Trà Vinh với phong trào xây dựng Nông thôn mới