Mỹ thuật Trà Vinh một năm nhìn lại, ngày 7/10/2018