Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 24/01/2019