Học tập và là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (28/2/2019)