Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua dân vận khéo, ngày 16/4/2019