Hành trình Văn hóa (Ca sĩ Đình Văn và những kỷ niệm về quê hương Trà Vinh)