Đáy hàng khơi (Ký sự "Mỹ Long - Biển thắm tình người")