Nuôi dưỡng và bảo vệ cây trồng- Đạo ôn và vi khuẩn trên lúa mùa mưa, ngày 20/6/2019